Algemene Voorwaarden

Rotterdamse Taxi Centrale RTC bv

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 mei 2009, aktenummer 29/2009, ter vervanging van de eerder door
Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. gedeponeerde Algemene Voorwaarden d.d. 21 augustus 1987.
Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn tot stand gekomen in maart 2006 in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische
Raad en treden in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene
Voorwaarden vermeld wordt.